Таня Райковска

Таня Райковска

Съдия

Родена на 15 декември 1956 г. в град Велико Търново. Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1978). Стажант съдия в Окръжния съд на В. Търново (май 1979 – май 1980). Юрисконсулт в гр. В. Търново (юли 1980 до юни 1981). Младши съдия в Окръжния съд на  В. Търново (юни 1981 до декември 1985); съдия в Софийския районен съд (януари 1987 до февруари 1993); съдия в Софийския градски съд (февруари 1993 г. до ноември 1998); съдия – ръководител фирмено отделение в Софийския градски съд (ноември 1998 – юни 2001). Съдия Върховен касационен съд (ВКС) (юни 2001 до юни 2005). Съдия ВКС – Председател І т. о. (юни 2005 до март 2012); и. ф. зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (март 2012 до май 2012); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (май 2012 до ноември 2014); и. ф. Председател на ВКС (ноември 2014 до февруари 2015); зам. председател и ръководител на търговска колегия при ВКС (февруари 2015 до ноември 2015). Специализации по конкурентно право на ЕС;  по правата на човека и право на ЕС. Участие в множество проекти: „Цялостен преглед на системите на административното и търговското правосъдие в България”; „Сближаване на българското дружествено право с достиженията на ЕС”; „Модернизация на търговския регистър в България”;„Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” и др. Участия в работните конференции на „Форума на европейските върховни търговски съдии”,  в международната конференция на Председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа /въпроси на независимостта на съдебната власт и осигуряването на върховенството на закона/; в различни работни групи по изготвяне на законопроекти, свързани с търговското право. Преподавател в НИП по търговска несъстоятелност, дългогодишен хоноруван асистент в „СУ „Св. Климент Охридски” по граждански процес и търговско право. Съавтор на сборник съдебна практика по несъстоятелност. Член на Съюза на юристите в България. Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2015).