Мариана Карагьозова-Финкова

Мариана Карагьозова-Финкова

Съдия

Родена на 21 септември 1949г. в Бургас. Завършила e Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавноправни науки” и „Правораздаване” (1971). Стажант адвокат (1972-1973). След защита на докторска дисертация, редовен асистент, старши асистент, главен асистент по конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ (1979-1996); от 1996г.- доц. по Конституционно право; от 2009г. – професор по Конституционно право. Лекционни курсове по : Конституционно право на Република България в Юридически факултет  на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” -  специалност „Право ” и специалност „Международни отношения” , във Философски факултет - специалност „Публична администрация” , в НБУ- департамент „Национална и международна сигурност” и програма „Право”; Конституционно правосъдие – в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”  – специалност „Право” , Философски факултет - специалност „Европеистика”, в БСУ – специалност „Право”; Европейски конституционализъм – специалност „Европеистика” – Философски факултет; Институции и процес на взимане на решения в Европейския съюз - Философски факултет - специалност „Публична администрация”. Специализации в университетите  в Прага, Москва, Лайден, Маастрихт, Филаделфия, Флоренция, Фрибург. Автор на монографии, студии, статии в материята на конституционно правосъдие и публичноправни аспекти на Европейския съюз. Ръководител на катедрата по конституционноправни науки в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2003-2013). Член на Факултетния съвет на ЮФ 2005- 2014 г. и на Общото събрание на Софийски университет за този период. Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК ( 2005-2012).
Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката 2015г.