Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Обявяване на противоконституционност на чл. 43А, т. 2 от НК и за несъответствие на същата разпоредба с международните договори, по които България е страна.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Отхвърля искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на чл.43а, т.2 от Наказателния кодекс /обн., ДВ, бр.26/1968 г., последно изменение и допълнение ДВ, бр. 19/2014 г./.