Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Президентът на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на точки 2 и 3 на § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗДБРБ, обн. ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.)

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 13

Основание за заплащане на държавна такса е ползването на услуга или предизвикването на действието на държавен орган в полза на нейния платец. Тя има възмезден и доброволен характер, поради което разпоредбата от Закона за енергията от възобновяеми източници, с която е наложена на производителите на електрическа енергия от такива източници – от фотоволтични и вятърни електрически централи, е противоконституционна, защото не притежава посочените характеристики, тъй като представлява безвъзмездно (без насрещна услуга) принудително плащане. Разпоредбата е противоконституционна и защото нарушава конституционния принцип за равни правни условия за стопанска дейност, тъй като създава специален режим за някои стопански субекти – производители на електрическа енергия от определени възобновяеми източници, а го изключва за други, произвеждащи електрическа енергия от друг вид възобновяеми източници. С това се нарушава и изискването за държавна закрила на легитимните инвестиции и съответно на свободната стопанска инициатива, на която се основава икономиката на страната. Противоконституционни са и разпоредбите, които предвиждат административнонаказателна отговорност за неизпълнение на задължението за заплащане на въведената такса за някои от производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, тъй като обслужват противоконституционността на последната.