Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване противоконституционност по отношение на думата "жив" в разпоредбите на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца, поради противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Смъртта на родител прекратява отношенията му с детето автоматично и се отразява пряко на емоционалното и психическото му състояние. Най-естествено е в подобна ситуация държавата по силата на чл.47, ал. 1 от Конституцията да се намеси и да подпомогне отглеждането и възпитанието на детето останало полусирак. Семейството, вкл. и детето, е разстроено вследствие на причина, която стои извън човешката воля и средата, в която се отглежда и възпитава търпи коренна промяна. Следователно, положението на детето, което се отглежда от един жив родител не е идентично на положението на детето, което поради друга причина се отглежда от един родител, който разполага с редица правни възможности да привлече и другия родител. Следователно установяването на диференциран режим по отношение на тези категории случаи е оправдано и допустимо от гледна точка на необходимостта да се осигури „равна закрила” на децата, които се отглеждат от един жив родител.