Докладчик
Борислав Белазелков
Подател на искането
Съдебен състав на Софийски градски съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 272, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.), в частта: „(...) и мястото (...), за неговата народност, гражданство, местоживеене, образование, семейно положение (...) както и дали е осъждан".