Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
състав на Софийския градски съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 287, ал. 1 в частта „по-тежко“ от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2024 г.).