Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Общински съвет-гр.Пловдив

Предмет на искането

Министерският съвет на Република България има ли правомощие да приеме постановление/решение по чл. 23, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г., посл. изм., ДВ, бр. 8/2011 г.) в редакцията, обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 41/2010 г., да издава актове, с които се изземват правомощия на кмета и Общинския съвет - гр. Пловдив да извършват дейности по управлението на отпадъците на територията на общината, което е в пряко противоречие с Конституцията и Европейската харта за местно самоуправление.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: