Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
Състав на Софийския градски съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 105, ал. 2 НПК (обн., ДВ, бр. 86/28.10.2005 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39/1.05.2024 г.)

определение, приключващо дело: