Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
Висш адвокатски съвет

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 в частта „с изключение на задължителните осигурителни вноски“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.; посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: