Докладчик
Десислава Атанасова
Подател на искането
Съдебен състав на Окръжен съд - гр. Плевен

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 381, ал. 2 и ал. 3 и на чл. 382, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 86 от 2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 86 от 2023 г.).

определение, приключващо дело:
становище по определение, приключващо дело: