Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
състав на Софийски районен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

разпореждане: