Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167; 6, ал. 1 и 167; 22з, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и установяване несъответствие на посочените разпоредби с международни договори, по които Република България е страна

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: