Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 6

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., посл. изм. бр. 16 от 23.02.2024 г.).