Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
Висшият адвокатски съвет

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата като противоречаща на чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., посл. изм. и доп. бр. 14 от 10.02.2023 г.).