Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането

Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата като противоречаща на чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България.

становище на заинтересувана страна:
определение по допустимост: