Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във вр. с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

доказателства по дело:
определение, приключващо дело: