Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: