Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело:
определение по допустимост: