Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането - установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

определение:
становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело: