Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
петчленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 101, ал. 4, изр. второ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

определение, приключващо дело: