Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
Омбудсман на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103/ 2020).

особено мнение и становище по решение:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: