Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

обявяване за противоконституционна на разпоредбата на 167; 8, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: