Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
народни представители от 47-ото Народно събрание

Предмет на искането

Искане за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.)

особено мнение и становище по решение:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело: