Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
народни представители от 47-ото Народно събрание

Предмет на искането

Искане за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.)

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
определение, приключващо дело:
допълнително искане:
определение по допустимост: