Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
народни представители от 47-ото Народно събрание

Предмет на искането

Искане за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.)

особено мнение и становище по решение:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: