Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
52 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 1, ал. 3; чл. 2, ал. 1, т. 2; чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3; чл. 10, ал. 2; чл. 12; чл. 15, ал. 2; чл. 17; чл. 18; чл. 24, ал. 2; чл. 27, ал. 1; чл. 27, ал. 4, изр. второ; чл. 29; чл. 24 - 29; чл. 30; чл. 34; чл. 34, ал. 5; чл. 34, ал. 6; чл. 35, ал. 1, т. 2; чл. 35, ал. 4; 167; 2; 167; 3; 167; 7; 167; 9, ал. 1, изр. второ и ал. 2; 167; 10; 167; 11 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

Конституционният принцип на правовата държава не допуска уредбата на материя, която трябва да се създаде със закон, да се възлага за регулиране чрез вътрешни правилници. Конституционният съд не е компетентен да попълва празноти в закона и не установява конституционността на липсваща правна уредба. Контролът по смисъла на чл. 53, ал. 6 от Конституцията не може да ограничава академичната автономия, както и академичната автономия сама по себе си не изключва възможността за контрол от страна на държавата. Няма пречка разрешаването на правен спор де бъде предоставено на несъдебен орган, но пътят към съда трябва да бъде задължително отворен.