Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
60 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на §.22, т. 1 и §. 54, както и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на §. 8, т. 2 и т. 3 и §. 54 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 32 от 2010 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: