Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на §. 8, т. 2 и т. 3 и 167; 22, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс и установяване несъответствие на посочените разпоредби с международни договори, по които Република България е страна (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Установеният от международните договори стандарт не изисква задължително отлагане на делото при неявяване на упълномощения защитник, стига да бъде осигурено участието на служебен адвокат. Националният законодател е надхвърлил този стандарт като е приел, че единствено неявяването на упълномощения защитник без уважителни причини може да обуслови провеждане на насроченото процесуално действие с присъствието на резервния защитник в случаите на абсолютно задължителна адвокатска защита.