Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
Висш адвокатски съвет

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр.63 от 4 Август 2006г., посл. изм. и доп. бр.33 от 19 Април 2019г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 8

   Отхвърля искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020г.)