Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
Пленумът на Върховния административен съд

Предмет на искането

Искане от Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
<p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ДОПУСКА за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията, във връзка с отговор на въпросите:</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bdquo;Какво е действието на решението на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност на закон, по отношение на заварени правоотношения и висящи съдебни производства, с оглед разпоредбата на чл. 151, ал. 2 изр. трето от Конституцията на Република България?&ldquo;;</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bdquo;Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт решение на Народното събрание (НС) или указ на президента?&ldquo; и</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&bdquo;При какви условия се проявява възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон, изменящ или отменящ действащ?&ldquo;.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;КОНСТИТУИРА като заинтересовани институции по делото: Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, главния прокурор и Висшия адвокатски съвет, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предостави&nbsp;&nbsp;30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ОТПРАВЯ ПОКАНА до: Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация и Асоциация на българските административни съдии, които могат в 30-дневен срок от уведомяването и получаването на преписи от искането и от настоящото определение да предложат&nbsp;&nbsp;писмени становища по предмета на делото.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ОТПРАВЯ ПОКАНА да представят писмено правно мнение в същия срок до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Димитрина Милкова, проф. д. н.&nbsp;&nbsp;Димитър Радев, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Тенчо Колев, проф. д-р Янаки Стоилов, доц. д-р Зорница Йорданова, доц. д-р Мартин Белов и доц. д-р Наталия Киселова.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, на когото се предоставя възможност в посочения по-горе срок да представи допълнителни съображения.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', times, serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ПРИСЪЕДИНЯВА к. д. № 12/2019 г. към к. д. № 5/2019 г. за съвместно разглеждане и решаване и прекратява к. д. № 12/2019 г.</span></p> Константин Пенчев
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: