Докладчик
Надежда Джелепова
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Прокотол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на § 3, т. 1 относно чл. 39, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.) и установяване на противоконституционност на § 4 от същия закон.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 9

ОТХВЪРЛЯ искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност и за несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека на чл. 396, ал. 1, т. 1 в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията от Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., поел. изм., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.).

ОБЯВЯВА за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., поел. изм., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.).