Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането
55 народни представители

Предмет на искането

искане от 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.17 от 26 Февруари 2019г.) и за съответствието на разпоредбата с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права, Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 8

     Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл.25з, ал.2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.).