Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ. бр. 62 от 27 юли 2018 г., в сила от 28.01.2019 г.).

определение, приключващо дело:
<p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;ОТКЛОНЯВА искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12 и чл. 30 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн. &ndash; ДВ., бр. 62 от 27 юли 2018 г.; посл. изм. и доп. &ndash; ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.), както и на &sect; 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на същия закон.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;ПРЕКРАТЯВА производството по делото.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: 1.5;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;ВРЪЩА искането заедно с препис от определението на омбудсмана на Република България.</span></p> Анастас Анастасов
особено мнение по определение, приключващо дело: