Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
омбудсман на Република България

Предмет на искането

искане от омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 227а, чл. 235а, чл. 242 а от Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 40 , ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, създадена с §125, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 13, ал. 6 и ал. 7 от Закона за социално подпомагане, създадени със § 130 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.), чл. 10, ал. 6 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, създадени с §133 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г.).

определение по допустимост: