Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
53 народни представители

Предмет на искането

искане от 53 народни представители за: установяване на противоконституционност на чл. 217, ал. 2, ал. 3 и чл. 4 от АПК (изменен с § 55 от ЗИД АПК) и § 149, ал. 2, изр. 1 в частта „в закрито заседание“ от ЗИД АПК и за произнасяне за съответствието им с чл. 10 от Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, чл. 6, ал. 1 и чл. 10 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи; установяване на противоконституционност на чл. 227а, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от АПК (създаден с § 57 от ЗИД АПК), чл. 161, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (,,ДОПК") (създадена с § 79, т. 4, буква „6)“ от ЗИД АПК), чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда ( „ЗООС“) (създадена с § 111 от ЗИД АПК) и за произнасяне за съответствието им с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи; произнасяне за съответствието на чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда ( „ЗООС“) (създадена с § 111 от ЗИД АПК) с чл. 9 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда; установяване на противоконституционност на чл. 235а, изр. 1 (създаден с § 61 от ЗИД АПК) и чл. 242а, изр. 1 (създаден с § 67 от ЗИД АПК) и за съответствието им с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи; установяване на противоконституционност на чл. 160, ал. 6, изр. 2 от ДОПК (създадено с § 79, т. 3 от ЗИД АПК), чл. 20а, ал. 3, изр. 2 от Закона за опазване на земеделските земи („3033“) (създадено с § 109, т. 1 от ЗИД АПК), чл. 24а, изр. 2 от 3033 (създадено с § 109, т. 2 от ЗИД АПК), чл. 38, ал. 2, изр, 2 от 3033 (създадено с § 109, т. 3 от ЗИД АПК), чл. 75, ал. 9, изр. 3 от Закона за подземните богатства („ЗПБ“) (изменено с § 113, т. 5, буква „б“ от ЗИД АПК), чл. 44, ал. 6, изр. 2 от Закона за правната помощ („ЗПП“) (създадено с § 114, т. 3 от ЗИД АПК), чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване („КСО“) в частта „с изключение на постановените по жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „е“ (изменен с § 124, т. 2 от ЗИД АПК), чл. 40, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация („ЗДОИ“) (създадена с § 125, т. 3 от ЗИД АПК), чл. 13, ал. 6, изр. 2 и чл. 13, ал. 7, изр. 2 от Закона за социалното подпомагане („3СП“) (създадени с § 130 от ЗИД АПК), чл. 10, ал. 6, изр. 2 от Закона за семейните помощи за деца („ЗСПД“) (създадено с § 133, т. 1, буква „а“) от ЗИД АПК) и чл. 14а, ал. 1, изр. 3 от Закона за семейните помощи за деца („ЗСПД“) (създадено с § 133, т. 2 от ЗИД АПК) и за произнасяне за съответствието им с чл. 6, ал 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; за произнасяне за съответствието на чл. 40, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация (създадена с § 125, т. 3 от ЗИД АПК) с чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, чл. 10 от КЗПЧОС и чл. 19 от Международния пакт за гражданските и политическите права.

определение по допустимост: