Докладчик
Цанка Цанкова,Надежда Джелепова
Подател на искането
Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Искане за обявяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 год.) в частта: „Чл. 59 ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20.06.2014 год.“.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: