Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
седемдесет и един народни представители

Предмет на искането

Искане на седемдесет и един народни представители по чл.149, ал. 1, т. 2 и т.4 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

В компетентността на Народното събрание е да създаде законова уредба за регулиране на сферата на образование, която да обезпечи реалната възможност на гражданите да се ползват от предоставеното им с чл. 53, ал. 1 от Конституцията социално право. Законодателят преценява по целесъобразност, каква система за образование да приеме и въз основа на какви принципи то да се осъществява в съответствие с конституционните изисквания. В сферата на образованието законодателната власт разполага със значителна дискреция, доколкото не навлиза в компетентността на други държавни органи съобразно принципа на разделение на властите. Принципът на правова държава изисква не само когато естеството на материята налага уредба със закон, това да се извършва единствено от законодателя, но и че еднакво изисква материята, която не се нуждае от законодателна уредба, да се урежда с подзаконов акт. Предмет на законовата уредба следва да бъдат „основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба“, докато за уреждането на другите отношения по тази материя, законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.