Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
петчленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

Със специален закон на прокурора допълнително може да бъде възложено да осъществява властническа дейност, която е извън посочените от Конституцията функции на прокуратурата. Постановените в такива случаи прокурорски актове подлежат на съдебен контрол по реда за обжалване на индивидуалните административни актове, когато с тях се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации.