Докладчик
Цанка Цанкова
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 18 относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 14/2016 г.)

определение, приключващо дело: