Докладчик
Цанка Цанкова
Подател на искането
74 народни представители от 43-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на т. I, подточка 1 от Решение на НС от 10 юли 2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.)

образуване на дело:
определение, приключващо дело:
Решението за избор на управител на Българската народна банка е индивидуален правен акт, с който се осъществява едно изрично установено конституционно правомощие на Народното събрание, посочено в чл.84, т.8 от Конституцията. То е резултат на положителния вот на мнозинството на Народното събрание и подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд. Подготвящите избора решения на Народното събрание по отделните фази на процедурата не са конституционно определена форма по чл.84, т.8 от Конституцията за изразяване на волята на Народното събрание и невинаги подлежат на конституционен контрол. Те имат ограничено еднократно вътрешно действие, макар да са оформени от външна страна като решения. Те могат да бъдат преразглеждани и променяни. Конститутивният акт, какъвто е актът за избор на управител на БНБ, не е и не може да бъде ограничаван в своето действие и последици от предхождащите гласуването му актове. Нередовността в процедурата и недостатъците в подготвителните актове сами по себе си са неотносими към коституционността на решаващия акт за избор.