Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
Върховен касационен съд, второ отделение на Търговската колегия

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72/2006 г.; изм., ДВ, бр. 65/2008 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 18/2010 г.) в частта, с която урежда възможност в случаите на заварени приватизационни договори по чл. 25 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, по които има неизпълнени в срок задължения, изпълнителният съвет на Агенцията за следприватизационен контрол да предприема необходимите действия за учредяване на законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:
определение, приключващо дело: