Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 67, ал. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията и на § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон относно заварените генерални директори на БНР и БНТ

образуване на дело:
определение по допустимост: