Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Oбщото събрание на Търговската колегия при Върховния касационен съд

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело:
В искането за тълкуване трябва да бъдат изложени подробни съображения за необходимостта от тълкуване на конституционната разпоредба поради неяснота, неопределеност относно смисъла и съдържанието на атакуваната норма, да се посочи противоречиво или нееднакво прилагане на нормата, както и неблагоприятните и нежелателни последици при нейното приложение, да има ясно очертан правен спор и правен интерес. Конституционния съд не извършва „превантивно тълкуване“ на конституционни разпоредби. Съдът упражнява правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от основния закон, когато има правен интерес от това, а не преди той да е възникнал и обоснован. Подобно разбиране рискува да превърне съда в консултативен орган или да го постави в положението на позитивен законодател, което очевидно е извън правомощията му .
To avoid being an advisory body or a positive legislating authority the Constitutional Court exercises its prerogative to provide binding interpretations of the Constitution only when there arises a valid legal interest that an abstract interpretation should be given.