Докладчик
Гроздан Илиев
Подател на искането
Тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. второ от Закона за съдебната власт в частта "осъществява управление на дейността й"

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Отхвърля искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 в частта и осъществява управление на дейността йот Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., последно изм., бр. 98 от 28 ноември 2014 г.).