Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
59 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 2, ал. 5; чл. 17; 167; 26 и 167; 27, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 17 Закона за държавния бюджет за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г.)

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 5 Закона за държавния бюджет за 2010 г. в частта й „която се предоставя и в случаите, когато тя може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3"(ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г.).

Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2010 г. в частта й „включително и в случаите, когато този допълнителен
трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3"(ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г.).

Отхвърля искането на 59 народни представители за обявяване за противоконституционна разпоредбата на § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009.