Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 12

Отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни и на чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството (обн., ДВ, бр. 182/1949 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 120/2002 г.).