Докладчик
Борис Велчев
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1 по отношение на думите „и стават недееспособни“ и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 12

Националните норми относно ограничаването на дееспособността на лицата, поставени под запрещение, съответно приравняването на режима на поставените под пълно запрещение на малолетните, а на поставените под ограничено запрещение – на непълнолетните, трябва да се тълкуват стеснително по начин, който изпълнява конституционното изискване да се осигури засилена защита на хората с психически увреждания. Тяхното единствено предназначение е да предпазват такива лица от извършването на правни действия, с които биха могли да увредят собствените си интереси, както и да обезпечат сигурност на гражданския оборот чрез охраняване на правата и интересите на третите лица, които също могат да бъдат засегнати. Привеждането на законодателството в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания не може да се постигне с неприлагането на въпросните разпоредби. Защитата на правата на хората с психически увреждания е въпрос от компетентността на Народното събрание, което трябва да приеме съответното законодателство за режима на недееспособността.