Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

определение, приключващо дело: