Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на т. 8 от Решение на Народното събрание от 26.05.2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град (обн., ДВ, бр. 41 от 2.06.2009 г.).

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 6

Конституцията не допуска Народното събрание по свое усмотрение да въвежда с решение, вместо със закон, нормативно ограничение на основно право (в случая правото на собственост), заобикаляйки по този начин законодателната процедура по приемането на законите, включваща правилото за две гласувания и възможност за връщане на закона за ново обсъждане от президента. Мораториум върху разпоредителни сделки с недвижими имот, без ясно определяне на срока на прилагането му, противоречи на изискването за правна сигурност като елемент на правовата държава. Ограничаването на едно основно право не е пропорционално, когато надхвърля легитимните цели за налагането му.