Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
53 народни представители от XXXVIII народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 35, ал.3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 17

Когато държавата чрез закон, приет от Народното събрание, се намесва (“встъпва”) в съществуващо правоотношение между равнопоставени частноправни субекти, като превръща себе си в участник в това правоотношение и определя условията, при които то да се развие за страните в правоотношението не съществува възможност за свободен избор да уредят или не взаимоотношенията си по предвидения в закона начин. Щом като законът създава задължения за съответния държавен орган да извърши определени правни действия, за адресатите на неговите волеизявления последните се явяват задължителни. Принципът на правовата държава, съдържащ се в чл.4, ал.1 от Конституцията, освен всичко друго означава и това, че основите на правовия ред, заложени в Конституцията, важат в еднаква степен и за органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и за всички правни субекти.” Намесата в частноправните отношения е в нарушение и на чл.19, ал.1 и 2 от Конституцията, които съответно утвърждават принципа на свободната стопанска инициатива и гарантират еднакви правни условия за стопанска дейност.