Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
54 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Указ № 274 от 28 юли 1998 г. на президента на Република България, с който е освободен Александър Драганов Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша (ДВ, бр.89 от 3 август 1998 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 13

Конституционният съд упражнява контрол за конституционност на законите и другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента (чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията). Съдът няма правомощия да упражнява контрол за конституционност и законосъобразност върху актовете на други държавни органи, дори и ако са издадени в изпълнение на актове на Народното събрание и президента. Издадените на основание чл.98, т.6 от Конституцията укази на президента подлежат на приподписване от министър-председателя или от съответния министър – чл.102, ал.2 от Конституцията. Приподписването е конститутивен елемент за действителността на указа . Когато издава укази на основание чл.98, т.6 от Конституцията, президентът няма конституционно задължение да отразява в указите си, издадени на посоченото основание и други правни или фактически основания. Липсата на мотиви към указа не прави акта на президента противоконституционен. Съображенията и преценката за назначаване или освобождаване от длъжност на лицата по чл.98, т.6 от Конституцията е лична и суверенна и не подлежи на конституционен контрол.