Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
54 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Предмет на искането

Установяването на противоконституционност на Решение за закриване на Славянския университет, взето от Народното събрание на 10 март 1999 г. (ДВ, бр.24 от 1999 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 11

Държавата упражнява контрол върху всички видове и степени училища. По отношение на висшите училища той се осъществява от парламента, който е овластен да ги открива, преобразува и закрива, при условия и ред, определени от закона. Основния конституционен принцип на правовата държава - чл.4, ал.1 от Конституцията изисква, когато парламентът изпълнява управленческа функция да се съобразява със законите на страната.