Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
57 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Предмет на искането

Установяване противоконституционността на разпоредбите на § 5д в частта на израза “или на неговия купувач” и § 5е от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия – ЗППДОбП, създадени с § 13, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия – ЗИДЗППДОбП, ДВ бр.12 от 12 февруари 1999 г., както и на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗППДОбП и чл.12а от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г., създаден с § 22, т.3 от ПЗР на ЗИДЗППДОбП

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Предоставянето на концесии и лицензии за дейности, представлява правомощие на държавата при упражняване на публичната държавна собственост. Концесионният режим е несъотносим с изискванията за извършване на стопанска дейност, гарантирани от чл.19, ал.2 от Конституцията Конституционно недопустимо е законодателят на основание чл.120, ал.2 да изключи съдебното обжалване не на “изрично посочени” административни актове, а на всички административни актове на широк кръг административни органи. Правомощието на Народното събрание по чл.120, ал. 2 от Конституцията е изключение от общото правило за съдебно обжалване на административните актове, поради което не може да се прилага разширително.