Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
61 народни представители от XXXVIII народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на политическата партия „Обединена македонска организация Илинден“ – партия на икономическо развитие и интеграция на населението („ОМО - Илинден“ – Пирин), със седалище в Благоевград, рег. ДВ, бр. 16 от 1999 г.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Преценката за конституционността на една партия трябва да се извършва като се съобразява преди всичко нейната дейност. Не е достатъчно преценката да се ограничава само до заявеното в устава и програмата, които могат да прикриват цели, намерения и дейности, различни от тези, които публично са обявени и посочени в уставът и програмата на партията представени за нуждите на регистрацията. Правомощията на Върховния касационен съд, които има по Закона за политическите партии, да преценява законността на партиите и да ги разпуска не могат да ограничат конституционния контрол. Конституцията има върховенство спрямо другите закони (чл.5, ал.1), поради което производството пред съдилищата по Закона за политическите партии не може да изключи производството пред Конституционния съд. Конституционният съд не споделя и изоставя разбирането си, че “дейността на политическите партии, ако попада под действието на забраната по чл.44, ал.2 от Конституцията, не се обхваща от спора за тяхната конституционност по смисъла на чл.149, ал.1, т.5 от Конституцията”, застъпено в Решение № 4/92 г. по к.д. № 1/91 г. и Определение № 9/96 г. по к.д. № 30/96 г.