Докладчик
Цанка Цанкова
Подател на искането
Група народни представители от 42-рото Народно събрание

Предмет на искането

Обявяване на противоконституционност на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ., бр. 18 от 4 март 2014 г.)

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 1

Установява противоконституционността на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.31/13.04.2007 г., посл. изм. и доп., бр.18/04.03.2014 г.).